Verkiezingen GR 2014

ONS WINNEND TRIO

INTERNET073

Al onze kandidaten

INTERNET065

Vlnr: Thea, Rob, Dick, Greet, Nanny, Joop, Frank, Inge, Gert, Mohamed.

 1. Frank Meurs
 2. Inge Broekx
 3. Joop van Montfoort
 4. Gert Smits
 5. Nanny Nijboer
 6. Mohamed Gouzzaf
 7. Thea Patist
 8. Dick Bleijerveld
 9. Rob Verhoeven
 10. Greet van de Haar

Hoofdpunten Verkiezingsprogramma 2014-2018

P.s. Klik hier voor de volledige versie van het verkiezingsprogramma en hier voor de verkorte versie.

De PvdA Vianen wil op het gebied van:

Werk, inkomen en economie

 • een regionaal Plan van de Arbeid waarin aangestuurd wordt op uitbreiding (of minimaal behoud) van de werkgelegenheid, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en speciale projecten voor 45-plussers.IMG_8431gaasp1KL
 • dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden en 5 procent van de arbeidsplaatsen reserveert voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
 • dat mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, extra steun krijgen; denk aan de U-Pas en het overnemen van de eigen bijdrage in de ziektekosten.

Zorgen voor meedoen

 • dat Vianen bevordert dat zorg dicht bij de mensen thuis wordt geleverd, o.a. door investering in extra wijkverpleegkundigen
 • dat publieke voorzieningen goed toegankelijk zijn voor iedereen; we ondersteunen en luisteren daarbij naar het Gehandicapte Overleg Vianen (GOV)
 • de inzet stimuleren van vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen of bij klussen in huis. Dit mag echter niet leiden tot het verdringen van regulier werk.
 • dat het voortbestaan van het hospice in Vianen ondersteund wordt.
 • ‘levensstijlcampagnes’ met een jaarlijks uitvoeringsprogramma op thema’s als overgewicht en genotmiddelen en sport en bewegen voor ouderen.
 • dat de gemeente initiatieven gericht op emancipatie en participatie van allochtone vrouwen blijft ondersteunen en waar nodig uitbreidt.

Onderwijs, jeugd en zorgIMG_8438PrenterKL

 • dat de generatie kinderen zonder achterstanden opgroeit. Daaraan kan worden bijgedragen door de Voorschool, de Brede school en taallessen.
 • weer een Wethouder Jeugdzaken om de samenhang in beleid én uitvoering op het gebied van jeugd en jongeren te bevorderen.
 • dat in het beleid het accent ligt op preventie, ontschotting en samenwerking bij de activiteiten van jeugdzorgaanbieders.

Wonen

 • extra aandacht voor de woningbehoefte van starters en senioren.
 • dat tenminste 35% van de nieuw te bouwen woningen beschikbaar is voor sociale huur en koop.
 • per wijk een gevarieerd woningaanbod: koop en huur, duur en goedkoop.
 • leegstand bestrijden door bijvoorbeeld (bedrijfs-)panden een andere bestemming te geven.
 • dat aan iedere wijk/kern een lid van het College wordt gekoppeld.
 • een veilige en goed onderhouden openbare ruimte.

Veiligheid

 • dat in het veiligheidsbeleid evenwicht is tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet.
 • dat de gemeente bewoners betrekt bij de inventarisatie en oplossing van veiligheidsproblemen.
 • dat het doen van aangifte eenvoudiger wordt. Het steunpunt van de politie moet goed bereikbaar zijn met ruime openingstijden.
 • dat huisvuil en afval op straat wordt opgeruimd.

Sport en cultuur

 • 3% van voor wonen bestemd gebied voor speelruimte reserveren.
 • cultuureducatie als vast onderdeel in het basisonderwijs.
 • een multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties als uitgangspunt; o.a. overdag beschikbaar zijn voor onderwijs.
 • aan subsidie voor sportverenigingen en culturele instellingen de voorwaarde verbinden dat zij educatie als kerntaak hebben.
 • dat de gemeente samen met de exploitant het gebruikskarakter van Sociaal Cultureel Centrum De Stadshof stimuleert.
 • dat de gemeente uitvoeringsmaatregelen bevordert die voortkomen uit het document Toekomstvisie Vianen 2025.

Natuur, milieu, landschap en verkeer

 • oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw (zonnepanelen, enz.).
 • een planmatig bomenbeleid. Tijdens de raadsperiode 2006-2010 is hiervoor door de PvdA- wethouder het ‘bomenbeleidsplan’ ontwikkeld met selectieve kap met gerichte herplanting.
 • dat huishoudens hun afval gratis bij de gemeentewerf kunnen afgeven.
 • voor de gemeentewerf beter op bewonerswensen aansluitende openingstijden.IMG_8445BatensKL
 • een gedifferentieerde afvalheffing.
 • betere en veiliger oversteekplaatsen bij de Hof van Batenstein en bij de kruising Lijnbaan/Aime Bonnastraat en een taludtrap bij de Hoge Brug.
 • vrachtverkeer weren uit de woonomgeving en andere daarvoor niet toegeruste wegen, zoals de dijkwegen.

De financiën van de lokale overheid

 • dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
 • een sterke begrotings- en budgetdiscipline.
 • transparantie in de verantwoording vooraf én achteraf.
 • dat lokale lastenontwikkeling gelijke tred houdt met de inflatie.
 • dat de gemeente reserves aanhoudt om tegenvallers te kunnen opvangen maar dat reservevorming geen doel op zich is.